Добре дошли в Biofuel Cities !

Добре дошли на biofuel-cities.eu - Вашия универсален източник на информация и обмен за широкото приложение на течните и газообразни биогорива.

Използвайте различните връзки в сайта, за да проучите покриващия цяла Европа справочник за проектите и дейностите относно биогоривата; за да научите интересни новини и бъдещи мероприятия; за да получите достъп до нашия ресурсен център за биогоривата, който съдържа информация за политиката, законодателството, технологията и др. Свържете се с основни играчи в сферата на биогоривата, чрез онлайн-възможностите, които предлагат осъществяване на връзки, сътрудничество по проекти и възможности за формиране на мрежи, както и инструменти за оценка на проекти за биогорива. Някои от тези елементи са предназначени за изключително ползване от участниците в Biofuel Cities European Partnership (Eвропейското партньорство за Градове с биогориво), така че регистрирайте се още днес! Участието е безплатно и без всякакви задължения.

Този уебсайт е част от по-широкото Европейско партньорство Biofuel Cities, форум за всички заинтересовани страни в сферата на биогоривата и енергоспестяващите автомобили. Европейското партньорство Biofuel Cities е платформа за въвеждане на биогоривата из цяла Европа, при която се взема предвид цялата верига от суровините до производството на биогорива, разпространението и използването им в автопаркове. Партньорството се ползва с подкрепата на проект Biofuel Cities, финансиран от Европейската комисия.

Основният език на този уебсайт е английски; голям обем информация, обаче, се предлага и на други езици. Повече можете да намерите по-долу!


1. Biofuel-cities.eu - Уебсайтът

2. Biofuel-cities.eu - Раздел с ограничен достъп

3. Биогорива - Проблемът

4. Biofuel Cities - Цели

5. Biofuel Cities - Предлагани възможности

6. За мен ли е Европейското партньорство Biofuel Cities?

7. Biofuel Cities - Факти за проекта


1. Biofuel-cities.eu - Уебсайтът

Уебсайтът Biofuel Cities има две равнища на достъп - едното е открито за общо ползване, а другото представлява раздел с ограничен достъп за участниците в Европейското партньорство Biofuel Cities.

Разделът за новини, 'Newsroom', предлага последна информация за прилагането на биогоривата в Европа. Тук имате и възможността да се абонирате за електронния информационен бюлетин Biofuel Cities Update. Изпратете ни Вашите новини (на английски език) и ние ще се радваме да ги публикуваме, с линк към повече информация на Вашия език. Предлагат се и редица материали на други езици, основно на френски, немски и полски.

В раздела за мероприятията, 'Events', получавате достъп до всички данни за важните мероприятия, свързани с биогоривата в Европа, включително семинари, организирани от Европейското партньорство Biofuel Cities. Възможно е да има мероприятия на Вашия език! Ще се радваме да публикуваме и Вашите съобщения за мероприятия (на английски език - с линк към повече информация на Вашия език), само ни изпратете и-мейл.

Справочникът за проектите и дейностите, 'Projects and Activities', представлява интерактивен справочник за проектите и дейностите, свързани с прилагането на биогоривата в Европа. Открийте проекти във Вашата държава, чрез онлайн-картите или чрез търсене в базата данни.

В страницата 'About', можете да откриете повече за проекта Biofuel Cities и за партньорите на проекта, като информацията се предлага и на френски, немски и полски език.

В края на всяка страница ще имате възможност да се свържете с нас като натиснете 'Contact' и ще можете да участвате в разработването на този уебсайт и Европейското партньорство Biofuel Cities, като попълните формуляра за обратна информация, 'Feedback'.

Към началото

2. Biofuel-cities.eu - Раздел с ограничен достъп

Този раздел е предназначен изключително за участниците в Европейското партньорство Biofuel Cities.

'My Biofuel Cities' е Вашето онлайн пространство, където можете да добавяте или редактирате информация в Ресурсния център, Списъка за контакти и Справочника за проекти и дейности. Направете присъствието си осезаемо за другите участници, чрез редовно актуализиране на Вашите данни и ресурси.

Библиотеката за ресурси, 'Resource Centre' съхранява стотици документи, връзки, презентации и други полезни ресурси, предназначени да Ви помагат. Лесна за използване интерактивна система гарантира, че можете да намерите всичко бързо, и Ви позволява да качвате на сайта и да представяте свои собствени документи. Могат да бъдат включвани ресурси на всички европейски езици. Това е и мястото, където можете да намерите вътрешни документи на Европейското партньорство, програми и резултати от семинари, обучителни обиколки и други дейности.

Свързването в онлайн мрежа е възможно чрез 'Biofuel Cities Partnership Facility' - тук ще откриете инструменти за обмен, споделяне на информация, откриване на партньори за проекти и сътрудничество, като интерактивния списък за изпращане на писма или данните за контакти на другите участници.

Към началото

3. Biofuel Cities - Проблемът

На 10-и януари 2007 г. Европейската комисия разкри цялостната си политика за енергията и защита на климата, в своя бюлетин "Енергийна политика за Европа". Пакетът предложения включва план за определяне на задължителна цел до 2020 г. поне 10% от автомобилното гориво в Европейския съюз да идва от биогорива. Целта е да се повиши конкурентоспособността на Европа, да се защити околната среда и да се гарантират бъдещи енергийни запаси.

Биогоривата играят уникална роля в новата енергийна политика на Европа. Днешната европейска транспортна система зависи почти изцяло от петрола, като голяма част от него се внася от много непостоянни пазари. За да се намали тази зависимост, е необходима диверсификация на енергийните източници. Биогоривата са единственият пряк заместител на петрола в областта на транспорта, който е широкодостъпен днес.

Биогоривата могат да допринесат и за по-устойчив транспорт. Транспортният сектор е най-бързо растящият източник на емисии на парникови газове. Биогоривата са една от малкото мерки - заедно с подобряването на ефективността на автомобилите - които предлагат практически перспективи за голямо намаляване на парниковите газове в транспортния сектор в средносрочен план.

Към началото

4. Biofuel Cities - Цели

Проектът Biofuel Cities развива и поддържа ‘Европейското партньорство Biofuel Cities’, за да демонстрира широкото ползване на нови и новаторски технологии за биогорива. Biofuel Cities покрива пълната верига - от ресурсите до производството на биогорива, разпространението и използването им в автопаркове. Европейското партньорство Biofuel Cities е създадено с цел да се превърне в постоянна институция.

Biofuel Cities работи за

 • изграждане на Европейско партньорство за обмен на информация и изграждане на мрежа за прилагане на биогоривата;
 • независима оценка на проекти по проучване и разработване и демонстрационни проекти за биогоривата и политиките за устойчива мобилност;
 • предлагане на помощ чрез информация, мероприятия, инструменти и публикации.

Към началото

5. Biofuel Cities - Предлагани възможности


Проектът Biofuel Cities

 • координира Европейското партньорство Biofuel Cities, форум на всички заинтересовани страни в сферата на биогоривата и енергоспестяващите автомобили;
 • поддържа този уебсайт;
 • осигурява мероприятия и онлайн-възможности, които предлагат осъществяване на връзки, сътрудничество по проекти и възможности за формиране на мрежи;
 • организира експертни семинари и обучителни обиколки за демонстриране на практически примери за приложение на биогоривата;
 • издава информационен бюлетин и редица публикации за осигуряване на информация за развитието в сферата на биогоривата, включително случаи на добри практики, указания и отчети;
 • разработва инструменти за мониторинг, стандартизация на биогоривата и приложението на биогорива.

Участниците в Европейското партньорство имат пълен достъп до всички услуги и предимства. Участието е безплатно и не води до никакви задължения.

Към началото

6. За мен ли е Европейското партньорство Biofuel Cities?


Biofuel Cities координира Европейското партньорство Biofuel Cities, форум за всички заинтересовани страни в сферата на биогоривата и енергоспестяващите автомобили.

Европейското партньорство приветства потенциалните и действителни крайни потребители на биогорива, например органите на местното самоуправление и търговските крайни потребители; фирмите по цялата верига за доставка на биогорива, от доставчиците на суровини до инвеститорите и автомобилната промишленост; изследователите, националните и над-национални правителствени представители и органи по стандартизацията, и разбира се асоциациите, неправителствените организации и медиите, действащи в сектора на биогоривата.

Участниците се възползват от

 • актуална информация и лесен достъп до проекти и играчи в сферата на биогоривата в ЕС;
 • достъп до изпитани ноу-хау и добри практики;
 • инструменти за намиране на финансиране, инвестиции и партньори за проекти;
 • връзки към пазарна информация, напр. цени на горива, суровини, автомобили;
 • обмен на опит със сходни страни, както и с други заинтересовани страни;
 • възможности за влияние върху политиките и критериите, особено на равнището на ЕС.

Услугите включват

 • пълен достъп до уебсайта Biofuel Cities;
 • обмен на информация с партньори чрез интерактивния списък за изпращане на писма на Biofuel Cities, както и абонамент за електронния бюлетин Biofuel Cities Update и печатното тримесечно издание Biofuel Cities Quarterly;
 • свободен достъп до допълнителни услуги и продукти, като семинари, обучителни обиколки и публикации.

Участието е безплатно и не води до задължения. Просто попълнете формуляра за регистрация.

Към началото

7.    Biofuel Cities - Факти за проекта

Проектът Biofuel Cities функционира от средата на 2006 г. до средата на 2009 г. Той представлява "Координационен" проект финансиран от Шестата рамкова изследователска програма на Европейския съюз, по дейността "Алтернативни автомобилни горива: Biofuel Cities".

Biofuel Cities достига до Вас благодарение на седем партньора, които споделят уникален и обстоен опит, не само при изследването и прилагането на биогоривата и устойчивата мобилност, но и при специфичните нужди на органите на местното самоуправление, предприятията, както и изискванията за оценка и комуникация.

Към началото