Tere tulemast Biofuel Cities veebisaidile!

Tere tulemast veebisaidile biofuel-cities.eu - teie käsutuses on universaalne teabekeskus info saamiseks ja vahetamiseks vedelate ning gaasiliste biokütuste laiaulatusliku rakendamise osas.

Klikkige valikuid tutvumaks üleeuroopalise biokütuseprojektide ja -algatuste kataloogiga, huvitavate uudiste ja eelseisvate sündmustega ning kasutamaks meie biokütustealast ressursikeskust, kust võib leida teavet poliitika, seadusandluse, tehnoloogia ja palju muu kohta.
Võtke ühendust võtmetegijatega biokütuste vallas Internetipõhiste lahenduste kaudu, mis pakuvad võimalusi kahepoolseks partnerluseks (tvinninguks), projektipõhiseks koostööks ja võrgustikutööks.
Mõningad nendest võimalustest on kätte saadavad vaid Biofuel Cities European Partnership'is (Biofuel Cities Euroopa Partnerluses) osalejatele - seega registreeruge juba täna! Osalus on tasuta ega too kaasa mingeid kohustusi.

See veebisait on osaks laiemast Biofuel Cities Euroopa Partnerlusest, mis kujutab endast foorumit kõigi biokütuste ja energiatõhusate sõidukite valdkonnas tegutsevate huvirühmade jaoks. Euroopa Partnerlus on platvorm biokütuste üleeuroopaliseks kasutuselevõtmiseks, mis võtab arvesse kogu ahelat lähteainetest alustades ja biokütuste tootmise, levitamise ning sõidukiparkides kasutamisega lõpetades. Veebisaiti toetab Euroopa Komisjoni poolt rahastatav Biofuel Cities projekt.

Selle veebisaidi põhikeeleks on inglise keel, kuid mitmesugust teavet on saadaval ka muudes keeltes. Vt lisateave allpool!


1. Biofuel-cities.eu - veebisait

2. Biofuel-cities.eu - piiratud juurdepääsuga ala


3. Biokütused - teema

4. Biofuel Cities - eesmärgid

5. Biofuel Cities - pakutavad võimalused


6. Kas Euroopa Partnerlus on minu jaoks?

7. Fakte Biofuel Cities kohta

1. Biofuel-cities.eu - veebisait

Biofuel Cities veebisaidil on kaks juurdepääsutaset - üks neist on mõeldud kõigi soovijate, teine aga vaid Biofuel Cities Euroopa Partnerluses osalejate jaoks.

Uudistetuba 'Newsroom' pakub uusimat teavet biokütuste rakendamise kohta Euroopas. Siitkaudu saate muuhulgas tellida elektronposti teel edastatavat uudiskirja Biofuel Cities Update. Saatke meile oma uudised (inglise keeles) ja me avaldame need meeleldi koos teie keeles saadaoleva lisateabe lingiga. Mitmesugused materjalid on saadaval muudeski keeltes, eelkõige prantsuse, saksa ja poola keeles.

Sündmusteala 'Events' kaudu saab leida kõikvõimalikku teavet tähtsate biokütustega seonduvate sündmuste kohta Euroopas, sh Euroopa Partnerluse poolt korraldatavate töökodade kohta. Mõningate niisuguste sündmuste töökeeleks võib olla teie keel! Samuti avaldame meeleldi teavet teie poolt korraldatavatest üritustest (inglise keeles, lingiga teie keeles saadaoleva lisateabe juurde) - saatke vaid meile sellekohane e-kiri.

Projektide ja tegevuste kataloog 'Projects and Activities' kujutab endast biokütuste Euroopas rakendamisega seonduvate projektide ning tegevuste interaktiivset kataloogi. Projekte teie riigis saab otsida Internetipõhiste kaartide või andmebaasipäringute abil.

Leheküljelt 'About' leiate lisainfot Biofuel Cities projekti ja projektipartnerite kohta koos prantsuse, saksa ning poola keeles saadaoleva teabega.

Iga lehekülje lõpus pakutakse teile võimalust meiega ühendust võtta, klikkides linki 'Contact', ning aidata kaasa meie veebisaidi ja Euroopa Partnerluse arendamisele, täites selleks ära lingi 'Feedback' alt avaneva tagasisidevormi.

Tagasi algusse

2. Biofuel-cities.eu - piiratud juurdepääsuga ala

See ala on mõeldud üksnes Biofuel Cities Euroopa Partnerluses osalejatele.

'My Biofuel Cities' võimaldab teil Interneti kaudu lisada või muuta kirjeid ressursikeskuses, kontaktide loetelus ning projektide ja tegevuste kataloogis. Andke oma kohalolekust teistele osalejatele teada teie andmete ja ressursside regulaarse värskendamise teel.

Ressursikeskuses 'Resource Centre' on tallel sadu dokumente, linke, esitlusi ja muid kasulikke ressursse, mis teile kindlasti abiks on. Hõlpsasti kasutatav interaktiivne süsteem tagab vajaliku teabe kiire leidmise ja võimaldab teil oma dokumente üles laadida ning esitleda. Kaasata võib kõigis Euroopa keeltes avaldatud ressursse. Siit leiate ka sisekasutuseks mõeldud dokumente Biofuel Cities Euroopa Partnerluse, programmide ja töökodade, õppereiside ning muude tegevuste kohta.

Internetis saab võrgutööd teha 'Biofuel Cities Partnership Facility' kaudu - siit leiate teabe vahetamiseks ja jagamiseks ning projekti- ja koostööpartnerite otsimiseks nõutavad vahendid, milleks on nt interaktiivne postiloend ning teiste osalejate kontaktandmed.

Tagasi algusse

3. Biokütused - taust

10. jaanuaril 2007 tõi Euroopa Komisjon oma teatises "Euroopa energiapoliitika" avalikkuse ette integreeritud energia- ja kliimakaitsestrateegia. Ettepanekute pakett hõlmab siduva eesmärgi määratlemiseks kava, mille kohaselt peab biokütuste osakaal Euroopa Liidus tarbitavas sõidukikütuses ulatuma 2020. aastaks vähemalt 10%-ni.  

Biokütused mängivad Euroopa uues energiapoliitikas ainulaadset rolli. Tänapäeva Euroopa transpordisüsteem on peaaegu täielikus sõltuvuses naftast, mida suures osas imporditakse ebastabiilsetelt turgudelt. Selle sõltuvuse vähendamise eelduseks on kasutatavate energiaallikate mitmekesistamine. Tänapäeval on transpordi valdkonnas naftatoodete ainsaks reaalseks aseaineks biokütused, mida on suures mahus saadaval.

Biokütused võivad samuti aidata kaasa transpordisüsteemi jätkusuutlikkuse tõstmisele. Transpordisektor kujutab endast kõige kiiremini kasvavat kasvuhoonegaaside allikat. Biokütused on sõidukite tõhususe täiustamise kõrval üheks vähestest meetmetest, mis keskpikas perspektiivis võimaldab kasvuhoonegaaside teket transpordisektoris reaalselt ja oluliselt piirata.

Tagasi algusse

4. Biofuel Cities - eesmärgid

Biofuel Cities projekt arendab ja hoiab alal Biofuel Cities Euroopa Partnerlust uute ning innovatiivsete biokütusetehnoloogiate laiaulatusliku kasutamise võimaluste demonstreerimiseks. Biofuel Cities projekt hõlmab kogu ahelat lähteainetest alustades ja biokütuste tootmise, levitamise ning sõidukiparkides kasutamisega lõpetades. Biofuel Cities Euroopa Partnerlus on loodud mõttega, et sellest kujuneb välja püsiv institutsioon.

Biofuel Cities projekti eesmärgiks on:

 • rajada Euroopa Partnerlus biokütuserakendusi käsitleva teabe vahetamiseks ja võrgustikutööks;
 • sõltumatult hinnata teadus/arendus- ja näidisprojekte biokütuste ning säästva liikluse poliitika alal;
 • pakkuda tuge teabe, ürituste, vahendite ja väljaannete kaudu.

Tagasi algusse

5. Biofuel Cities - pakutavad võimalused

Biofuel Cities projekt

 • koordineerib Biofuel Cities Euroopa Partnerlust, foorumit kõigi biokütuste ja energiatõhusate sõidukite valdkonnas tegutsevate huvirühmade jaoks;
 • peab ülal seda veebisaiti;
 • kannab hoolt ürituste ja Internetipõhiste lahenduste, mis pakuvad võimalusi mestimiseks, projektipõhiseks koostööks ning võrgustikutööks, eest;
 • korraldab ekspertidele töökodasid ja õppereise biokütuste rakendusvõimaluste praktiliste näidislahenduste demonstreerimiseks;
 • avaldab uudiskirju ja erinevaid väljaandeid teabe pakkumiseks biokütuste valdkonnas asetleidvate arengute kohta, sh kasulike lahenduste näited, juhised ning aruanded;
 • töötab välja vahendid järelevalve teostamiseks biokütuste ja biokütusepõhiste rakenduste standardiseerimiseks.

Euroopa Partnerluses osalejatele on tagatud täielik juurdepääs kõigile teenustele ja hüvedele. Osalemine on tasuta ja sellega ei kaasne mingisuguseid kohustusi.

Tagasi algusse

6. Kas Biofuel Cities Euroopa Partnerlus on minu jaoks?

Biofuel Cities projekt koordineerib Biofuel Cities Euroopa Partnerlust, foorumit kõigi biokütuste ja energiatõhusate sõidukite valdkonnas tegutsevate huvirühmade jaoks.

Euroopa Partnerluses on teretulnud osalema kõik biokütuste potentsiaalsed ja tegelikud lõppkasutajad, näiteks kohalikud omavalitsused ning ärivaldkonna lõppkasutajad; äriettevõtted biokütuste kogu tarneahela ulatuses, lähteainete hankijatest alustades ja sõidukitööstuse investoritega lõpetades; teadusasutused, riiklike ja riigiüleste valitsusasutuste esindajad ning standardiseerimisorganid, samuti biokütuste sektoris tegutsevad organisatsioonid, vabaühendused ja meediaettevõtted.

Osalejate käsutuses on järgmised hüved:

 • ajakohane teave ja lihtne juurdepääs biokütuseprojektidele ning biokütustega tegelevatele isikutele Euroopa Liidus;
 • juurdepääs järeleproovitud oskusteabele ja kasulikele lahendustele;
 • vahendid rahastajate, investeeringute ja projektipartnerite leidmiseks;
 • lingid turuteabe juurde, nt kütusehinnad, lähteained, sõidukid;
 • kogemuste vahetamine võrdväärsete partnerite ja muude huvirühmadega;
 • võimalused poliitika ja kriteeriumide mõjutamiseks, seda eriti EL tasandil.

Teenused hõlmavad:

 • piiramatut juurdepääsu Biofuel Cities veebisaidile;
 • suhtlust partneritega Biofuel Cities interaktiivse postiloendi kaudu ning e-uudiskirja Biofuel Cities Update ja kord veerandaastas ilmuvat trükitud uudiskirja Biofuel Cities Quarterly tellimust;
 • vaba juurdepääsu muudele teenustele ja toodetele, nt töökojad, õppereisid ning väljaanded.

Osalemine on tasuta ja sellega ei kaasne mingisuguseid kohustusi. Piisab registreerimisvormi täitmisest.

Tagasi algusse

7. Fakte Biofuel Cities kohta

Biofuel Cities projekt kestab 2006. aasta teisest poolaastast 2009. aasta teise poolaastani. Tegu on "koordineerimistegevus"-tüüpi projektiga, mida rahastatakse Euroopa Liidu kuuenda raamprogrammi tegevuse "Alternatiivsed mootorikütused: Biofuel Cities" all.

Biofuel Cities projekti 'maaletoojateks' on seitse partnerit, kelle käsutuses on ainulaadsed ja laialdased kogemused mitte üksnes biokütuseuuringute ning -rakenduste ja jätkusuutliku liikluse osas, vaid ka kohalike omavalitsuste ning ettevõtete erivajaduste ja hindamis- ning suhtlusalaste nõuete osas.

Tagasi algusse