Fáilte chuig Biofuel Cities!

Fáilte chuig biofuel-cities.eu - an t-ionad ilfhreastail ina bhfuil eolas agus tuairimí ar fáil ar mhórán slite ina bhféadtar úsáid a bhaint as bithbhreoslaí leachtacha agus gásacha.

Téir tríd na naisc anseo chun aithne a chur ar eolaí na dtionscnamh agus na ngníomhaíochtaí bithbhreosla atá ar siúl ar fud na hEorpa; faigh amach cad iad na scéalta nua suimiúla agus na himeachtaí atá romhainn; tar isteach san ionad acmhainní ina bhfaightear eolas faoi bheartas, reachtaíocht, theicneolaíocht agus tuilleadh nach iad. Déan teagmháil le príomh-ghníomhaithe bithbhreosla le cabhair áiseanna ar líne a thairgeann nascadh, comhoibriú ar thionscnaimh agus deiseanna líonraithe. Tá roinnt de na gnéithe nach bhfuil ar fáil ach dóibh siúd atá rannpháirteach i gComhpháirtíocht Eorpach Biofuel Cities. Mar sin, cláraigh inniu! Tá an rannpháirtíocht saor in aisce agus ní chuirtear faoi chomaoin thú.

Is cuid de Chomhpáirtíocht Eorpach na Biofuel Cities é an suíomh idirlín seo. Is fóram é don lucht leasa ar fad i réimsí an bhithbhreosla agus na bhfeithiclí atá éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de. Tá Comhpáirtíocht Eorpach na Biofuel Cities ag feidhmiú mar ardán chun bithbhreosla a thabhairt isteach ar fud na hEorpa, ar an gcuirtear na naisc go léir san áireamh, ón mbunábhar go táirgeadh na mbithbhreoslaí, go dtí go ndáiltear agus go n-úsáidtear iad i bhflít feithiclí. Tá tacaíocht á fáil ag an gComhpháirtíocht ó thionscnamh na Biofuel Cities atá á mhaoiniú ag Coimisiún na hEorpa.

Is é an Béarla príomhtheanga an tsuímh seo ach tá roinnt eolais ar fáil i dteangacha eile. Tá tuilleadh eolais thíos!


1. Biofuel-cities.eu - An Suíomh

2. Biofuel-cities.eu - Rannán ar a bhfuil rochtain theoranta

3. Bithbhreoslaí - An Cheist

4. Biofuel Cities  - Spriocanna

5. Biofuel Cities - Gnéithe a thairgtear

6. An domsa atá Comhpháirtíocht Eorpach na Biofuel Cities?

7. Biofuel Cities - Fíricí an Tionscnaimh


1. Biofuel-cities.eu - An Suíomh

Tá dhá shlí isteach i Suíomh na Biofuel Cities, ceann amháin atá ar fáil don phobal ar fad agus ceann teoranta dóibh siúd atá rannpháirteach i gComhpháirtíocht Eorpach na Biofuel Cities.

I rannán na scéalta nua, 'Newsroom', tá an t-eolas is deireanaí ar fáil ar fheidhmiú bithbhreosla san Eoraip. Tá deis ann anseo leis, suibscríobh le haghaidh na ríomh-nuachtlitreach Biofuel Cities Update. Cuir chugainn scéalta nua uait (as Béarla) agus beidh áthas orainn é a fhoilsiú i teannta naisc chuig tuilleadh eolais i do theanga féin. Tá roinnt ábhar ar fáil i dteangacha eile, chomh maith, go háirithe sa bhFraincis, sa Ghearmáinis agus sa Pholainnis.

I rannán na n-imeachtaí, 'Events', tá teacht agat ar na sonraí ar fad maidir le himeachtaí tábhachtacha bithbhreosla atá ar siúl san Eoraip. Orthu siúd a áirítear ceardlanna a eagraíonn Comhpháirtíocht Eorpach na Biofuel Cities. Seans go mbeidh imeachtaí i do theanga féin ar fáil! Beidh áthas orainn, leis, do chuid fógraí maidir le himeachtaí a fhoilsiú (as Béarla i dteannta naisc chuig tuilleadh eolais i do theanga féin). Ní gá ach r-phost a chur chugainn.

Eolaí idirghníomhach de thionscnamh agus de ghníomhaíochtaí a bhaineann le feidhmiú bithbhreoslaí san Eoraip is ea eolaí na dtionscnamh & na ngníomhaíochtaí, 'Projects and Activities'. Aimsigh tionscnaimh i do thír féin le cabhair léarscáileanna ar líne nó trí bhunachair shonraí a chuardach.

Sa leathanach 'About' is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi thionscnamh na Biofuel Cities agus faoi pháirtnéirí an tionscnaimh. Beidh an t-eolas seo ar fáil sa bhFraincis, sa Ghearmáinis agus sa Pholainnis.

Ag deireadh gach leathanaigh beidh deis agat teagmháil a dhéanamh linn trí ghliogáil ar 'Contact'.  Beidh deis agat leis, cabhrú linn an suíomh seo agus Comhpháirtíocht Eorpach na Biofuel Cities a fhorbairt ach an fhoirm aiseolais 'Feedback'. a líonadh.

Ar ais go barr

2. Biofuel-cities.eu - Rannán ar a bhfuil rochtain theoranta

2.    Biofuel-cities.eu - Rannán ar a bhfuil rochtain theoranta

Do lucht rannpháirtíochta Comhpháirtíocht Eorpach na Biofuel Cities amháin atá an chuid seo.

'My Biofuel Cities' - seo do spás ar líne chun athruithe a dhéanamh nó eagar a chur ar iontrálacha maidir leis an Ionad Acmhainní, an Liosta Teagmhála, maidir le Tionscnaimh agus le hEolaí na nGníomhaíochtaí. Cuir in iúl do rannpháirtithe eile go bhfuil tú anseo trí bheith ag tabhairt do chuid sonraí agus acmhainní cothrom le dáta go tráthrialta.

Tá na céadta cáipéisí, nasc, cur-i-láthair agus acmhainní áisiúla eile á gcoimeád in i leabharlann na n-acmhainne, 'Resource Centre' chun tacú leat.  Tá córas idirghníomhach atá fuirist le n-úsáid ann chun cinntiú go dtiocfaidh tú ar gach aon ní go tapaidh agus a ligeann duit do chuid cháipéisí féin a uaslódáil agus a chur i láthair. Cuirtear fáilte roimh acmhainní i ngach teanga Eorpach. Seo í an áit leis, ina bhfuil cáipéisí inmheánacha de chuid na Comhpháirtíochta Eorpaí ar fáil, chomh maith le cláir, torthaí ó cheardlanna, turais staidéir agus gníomhaíochtaí eile.

Sa rannán 'Biofuel Cities Partnership Facility' is féidir líonrú ar líne. Tá uirlisí anseo chun eolas a mhalartú agus a roinnt agus chun páirtnéirí i gcomhair tionscnamh agus comhoibrithe a aimsiú - mar shampla an liosta seoltaí idirghníomhach nó sonraí teagmhála rannpháirtithe eile.

Ar ais go barr

3. Bithbhreoslaí - An Cheist

Ar an 10ú Eanáir 2007 nocht Coimisiún na hEorpa beartas comhtháite um chosaint aeráide ina theachtaireacht "An Energy Policy for Europe". Mar chuid den mbeartas tá sé i gceist go gcuirfear mar sprioc cheangailteach go mbeidh 10% de bhreosla feithiclí san Aontas Eorpach ina bhithbhreosla faoin mbliain 2020. Is é is cuspóir leis seo ná cumas iomaíochta na hEorpa a chur chun cinn, an comhshaol a chosaint agus áirithiú go mbeidh soláthar fuinnimh againn san am le teacht.   

Tá feidhm fíor-speisialta ag bithbhreoslaí i mbeartas fuinnimh nua na hEorpa. I gcorp an lae inniu tá córas iompair na hEorpa ag brath ar ola amach is amach, nach mór. Allmhairítear formhór den ola ó mhargaí luaineacha. D’fhonn cur lenár neamhspleáchas sa réimse seo ní mór foinsí eile fuinnimh a aimsiú. Is é bithbhreosla an t-aon saghas breosla atá ar fáil go raidhsiúil sa lá atá inniu ann, a fhéadtar a úsáid go díreach i gcúrsaí iompair in ionad ola.

Lasmuigh de sin, méadaítear inbhuanaitheacht iompair má úsáidtear bithbhreoslaí. Tá an earnáil iompair ina foinse is mó astúchán gais cheaptha teasa. Níl i mbithbhreoslaí ach ceann amháin de roinnt bearta, i dteannta feabhas a chur ar éifeachtacht feithicle, a thugann dóchas praiticiúil dúinn gur féidir gas ceaptha teasa a laghdú go mór ar fad san earnáil iompair sa mheántréimhse.

Ar ais go barr

4. Biofuel Cities - Spriocanna

Tá 'Comhpháirtíocht Eorpach na Biofuel Cities á forbairt agus á cothabháil ag tionscnamh na Biofuel Cities chun an úsáid fhorleathan a thaispeáint a fhéadtar a bhaint as teicneolaíochtaí bithbhreosla nua agus nuálaíocha. Le Biofuel Cities cuimsítear na naisc ar fad, ón mbunábhar go táirgeadh na mbithbhreoslaí, go dtí go ndáiltear agus go n-úsáidtear é i bhflít feithiclí. Cuireadh Comhpháirtíocht Eorpach na Biofuel Cities ha ar bun chun go ndéanfar eagraíocht bhuan di.

Tá Biofuel Cities ag obair d'fhonn

 • Comhpháirtíocht Eorpach a thógáil i gcomhair malartaithe agus líonraithe i dtaobh feidhmiú bithbhreoslaí;
 • measúnú neamhspleách a dhéanamh ar thaighde agus fhorbairt agus ar thionscnaimh léirithe faoi bhithbhreoslaí agus faoi bheartais inbhuanaithe shoghluaiseachta;
 • tacaíocht a thairiscint trí eolas, imeachtaí, uirlisí agus trí fhoilseacháin a chur ar fáil.

Ar ais go barr

5. Biofuel Cities - Gnéithe a thairgtear

Is é a dhéanann tionscnamh na Biofuel Cities ná

 • Comhpháirtíocht Eorpach na Biofuel Cities a chomhordú - an fóram don lucht leasa ar fad i réimse an bhithbhreosla agus na bhfeithiclí atá éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de;
 • cothabhálann sé an suíomh idirlín seo;
 • cuireann sé imeachtaí agus áiseanna ar líne ar fáil a thairgeann nascadh, comhoibriú ar thionscnaimh agus deiseanna líonraithe;
 • eagraíonn sé ceardlanna le saineolaithe agus turais staidéir ina léirítear samplaí praiticiúla d’úsáid bhithbhreosla;
 • cuireann sé amach nuachtlitreacha agus a lán foilseacháin eile chun eolas a chur ar fáil ar fhorbairtí i réimse an bhithbhreosla, lena n-áirítear cásanna dea-chleachtais, treoir agus tuairiscí;  
 • forbraíonn sé uirlisí monatóireachta, caighdeánú bithbhreoslaí agus feidhmiú bithbhreosla.

Tá teacht iomlán ar gach seirbhís agus ar gach shochar ag rannpháirtithe na Comhpháirtíochta. Tá an Rannpháirtíocht saor in aisce agus ní chuirtear faoi chomaoin thú.

Ar ais go barr

6. An domsa atá Comhpháirtíocht Eorpach na Biofuel Cities?

Comhordaíonn Biofuel Cities Comhpháirtíocht Eorpach na Biofuel Cities, an fóram don lucht leasa ar fad i réimse an bhithbhreosla agus na bhfeithiclí atá éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de.

Cuireann an Chomhpháirtíocht Eorpach fáilte roimh lucht úsáide deiridh bithbhreosla a d’fhéadfadh a bheith ann agus rompu siúd atá úsáideann nó a úsáidfidh é go cinnte, mar shampla, rialtais áitiúla agus lucht úsáide deiridh tráchtála; gnólachtaí ar an tslabhra soláthair bhithbhreosla ar fad, ó sholáthraithe bunábhar go dtí an lucht infheistíochta i dtionscal na bhfeithiclí; taighdeoirí, ionadaithe rialtais náisiúnta agus fornáisiúnta agus eagraíochtaí a dhéanann caighdeánú, agus, dar ndóigh, cumainn, eagraíochtaí neamhrialtais agus na meáin, atá gníomhach in earnáil an bhithbhreosla.

Beidh na buntáistí seo a leanas ar fáil do na rannpháirtithe

 • an t-eolas is deireanaí ar thionscnaimh bhithbhreosla agus ar ghníomhaithe san AE, agus teacht éasca orthu;
 • teacht ar shaineolas cruthaithe agus ar dhea-chleachtas;
 • uirlisí chun maoiniú, infheistiú agus páirtnéirí tionscnaimh a aimsiú;
 • naisc chuig eolas faoin margadh, m. sh. praghsanna breosla, bunábhar, feithiclí;
 • malartú taithí le comhghleacaithe chomh maith le lucht leasa eile;
 • deiseanna chun tionchar a imirt ar bheartais agus ar shlait tomhais, go háirithe ag leibhéil an AE.

Ar na seirbhísí a áirítear

 • teacht iomlán ar shuíomh idirlín Biofuel Cities;
 • malartú eolais le comhghleacaithe trí liosta seoltaí idirghníomhach Biofuel Cities, chomh maith le suibscríbhinní don ríomh-nuachtlitir Biofuel Cities Update agus don nuachtlitir clóbhuailte Biofuel Cities Quarterly;
 • teacht saor in aisce ar thuilleadh seirbhísí agus táirgí ar nós ceardlanna, turais staidéir agus foilseacháin.

Tá an rannpháirtíocht saor in aisce agus ní chuirtear faoi chomaoin thú. Ní gá ach an fhoirm chláraithe a líonadh.

Ar ais go barr

7. Biofuel Cities - Fíricí an Tionscnaimh

Beidh tionscnamh na Biofuel Cities ar siúl ó lár na bliana 2006 go dtí lár na bliana 2009. Tionscnamh um "Ghníomh chun comhordú a chur i gcrích" is ea é atá á mhaoiniú ag an Séú Clár Réime do Thaighde de chuid an Aontais Eorpaigh faoin nGníomhaíocht ar a dtugtar “Breoslaí Malartacha Mótair: Biofuel Cities”.

Cuireann seacht bpáirtéirí Biofuel Cities i do láthair ag a bhfuil taithí uathúil fhairsing, ní amháin ar thaighde agus ar fheidhmiú bithbhreosla agus ar shoghluaiseacht inbhuanaithe, ach ar na riachtanais ar leith atá ag rialtais áitiúla, ag fiontair agus ar na riachtanais atá ann maidir le measúnú agus cumarsáid, chomh maith.

Ar ais go barr